ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พฤกษศาสตร์)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการพืช   ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร หรือปริญญาโท
ต่างสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
(๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการพืช ที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่างสาขา เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยี ชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า
หมวดวิชาปรับพี้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
(๓) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
หมดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


-  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา

-  นักวิจัยหรือที่ปรึกษาทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์ พฤกษพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

- เชี่ยวชาญพิเศษหรือที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูงด้านพืช ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

-  ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว