วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567
ทีมวิจัยโรคภูมิแพ้ ประกอบด้วยนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Allergy Lab โดยมี Principle Investigator / อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิจัยโอมิกส์ระดับเซลล์และชีววิทยาเชิงระบบของโรค (Single-Cell Omics and Systems Biology of diseases) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ “Korean Academy of Asthma, Allergy and Clinical Immunology (KAAACI) Seoul International Congress 2024” ณ Grand Walkerhill Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และยกระดับงานวิจัยทางด้านโรคภูมิแพ้ และวิทยาภูมิคุ้มกันของประเทศไทยในอนาคตต่อไป โดยนักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.โยธิน จูประสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานเรื่อง “A preliminary fabrication of a protein microarray biochip to detect allergic sensitization of tropical grass pollen allergens” โดย Juprasong, Y., Pipatpanukul, C., Srikhirin, T., Nawattanapaiboon, K., and Songnuan, W.

2. นางสาวศิริรัตน์ อุดอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ กับผลงานเรื่อง “Profiling IgE reactivity and cross-reactivity to grass and weed pollen among Thai allergic rhinitis patients in Bangkok” โดย Aud-in, S., Tantilipikorn, P., and Songnuan, W.

3. นางสาวชนากานต์ แสงศิริ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ กับผลงานเรื่อง “Identification of Ascorbate Peroxidase (APX) from banana as major allergen among Thai allergic patients” โดย Sangsiri, C., Jamnongsong, S., Songnuan, W., and Viboonjun, U.
แหล่งที่มา

You missed