3-5 มิถุนายน 2567
อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมูลนิธิเกตส์เข้าร่วมประชุมเรื่องกล้วยป่า ณ ประเทศมาเลเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุลเป็นผู้แทน 2 ใน 5 คนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อการสำรวจ เก็บตัวอย่าง อนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยการค้า จากพันธุกรรมกล้วยป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และปาปัวนิวกินี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมกล้วยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เซลล์พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ประชากร การปรับปรุงพันธุ์ การเก็บรักษาและกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติจำนวน 36 คน อาจารย์ศศิวิมลได้นำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยป่าในประเทศไทย และทั้งอาจารย์ศศิวิมลและอาจารย์สาโรจน์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยคาดหมายว่าจะนำไปสู่งานวิจัยและการสำรวจพันธุกรรมกล้วยป่าร่วมกันกับนานาชาติ ในการนี้คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ของ University of Malaya ด้วย
แหล่งที่มา

You missed