อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (TURFPAG5/T-JURFPAG2) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและภาค Poster และส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

การนำเสนอ oral presentation
รางวัลยอดเยี่ยม

ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ

ธัชชัย จงมนตรี  

รางวัลดีเยี่ยม

ศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร 

การนำเสนอโปสเตอร์
รางวัลยอดเยี่ยม 

นัฏวรรณ ทิพวรรณ์ 

รางวัลดีเยี่ยม 

เมทิดา เล็กบำรุง 

You missed