กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

รับหลายสาขา รวมถึง ป.ตรี พฤกษศาสตร์  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

https://file.job.thai.com/prakad/doae201907/doae201907_1.pdf

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) รับสมัคร  2 ตำแหน่ง

จบ ป.ตรี ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักอนุกรมวิธานพืช 3 อัตรา 

รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา.pdf

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

จบตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา ถึงวันที่ 31กรกฎาคม พ.ศ. 2562

https://science.mahidol.ac.th/Temp/job_25620712.pdf?fbclid=IwAR1IgGnulSEhBx9uhxcgNIk9BXmJgAzkOQ_JNtxaFJk68Wy4XLQrO4SjoPE

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร อาจารย์

ป.เอก ชีววิทยา พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

https://www.science.cmu.ac.th/webthai/upload/news/jobs/05-07-2019-743682350.pdfYou missed