ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก​ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ปริญญาโท​ สาขาวิชาวิทยาการพืช และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา​ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ​พฤกษศา​สตร์แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​ 14​ #BCT14

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับดีเด่น
นิเวศวิทยาเชิงหน้าที่ของโครงสร้างคัดหลั่งภายนอกของต้นบานค่ำ (วงศ์ผักบุ้ง) จากนัยทางจุลสัณฐานวิทยาและมิญชเคมีวิทยา
[นัฐพงษ์ จิตรจักร, อลิสา สจ๊วต และ ปวีณา ไตรเพิ่ม]

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับดี
การศึกษาระบบสืบพันธุ์ในพืชหายากของไทย ต้นซุ้มกระต่าย (Blinkworthia lycioides Choisy) วงศ์ผักบุ้ง
[มัชพล อัญชลีพรสันต์, ปวีณา ไตรเพิ่ม และ อลิสา สจ๊วต]

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับชมเชย
ชีววิทยาการถ่ายเรณูในพืชถิ่นเดียวหายากวงศ์ผักบุ้ง Argyreia versicolor
[อวภาส์ จิรบรรจงจิต, อลิสา สจ๊วต และ ปวีณา ไตรเพิ่ม]

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับชมเชย
การกําหนดขอบเขตชนิดของเถาฟ้าระงับในประเทศไทย
[ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ, อลิสา สจ๊วต และ ปวีณา ไตรเพิ่ม]

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับชมเชย
บทสรุปของความสัมพันธ์ทางอนุกรมวิธานในพืชวงศ์ผักบุ้งสกุลเครือพูเงินและสกุลระฆังช้างเผือก
[พันธมิตร รัตนกระจ่าง, พิระดา สุมานนท์, George Staples, Timothy Utteridge และ ปวีณา ไตรเพิ่ม]

แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/

You missed