กำหนดการจัดงาน: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีเปิด: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สถานที่จัดนิทรรศการ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC- Bangkok Art and Culture Centre) และ/หรือ ออนไลน์ (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ

หัวข้อนิทรรศการ: พืชเขตร้อนของโลก

คุณสมบัติของภาพวาดที่จะส่งเข้าร่วมจัดแสดง:

เป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (botanical illustration) ต้นฉบับ 2 มิติ ไม่ใช่หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่เป็นภาพถ่าย หรือสร้างจากคอมพิวเตอร์ ไม่เคยจัดแสดงในนิทรรศการที่ใดมาก่อน ทั้งนี้จะเป็นภาพวาดส่วนใดของพืช เห็ด สาหร่าย หรือไลเคนก็ได้ และเปิดกว้างให้เป็นภาพวาดพืช เห็ด สาหร่าย หรือไลเคนจากทั่วโลก ในหัวข้อ “พืชเขตร้อนของโลก Tropical Plants of the World”

คำแนะนำทั่วไป: ภาพวาดพฤกษศาสตร์มีสไตล์แตกต่างจากภาพวาดธรรมชาติอื่น ควรมีตัวอย่างของจริงเป็นต้นแบบในการวาด ไม่วาดภาชนะและพื้นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเป็นภาพที่เน้นให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงควรศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่จะวาด อาจค้นคว้าจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น

https://www.dnp.go.th/botany/Herbarium/Archives/publications/Saranukrom_download.html

https://powo.science.kew.org/

https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb

          “พืชเขตร้อน” ในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่ พืชที่มีถิ่นกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในภูมิอากาศเขตร้อนของโลก ซึ่งมีอากาศร้อนและชื้น อุณหภูมิคงที่ สูงกว่า 18 องศาเซลเซียส และไม่มีวันที่อุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็ง