บุคลากร

อาจารย์เกษียณ

ศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N307
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : kanchitthammasiri@gmail.com

อาจารย์ประจำ 12 คน

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
Ph.D. in Biotechnology
ห้อง: N316B
โทรศัพท์: 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : unchera.vib@mahidol.edu

รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม
Ph.D. in Biological Science
ห้อง : N203/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5384
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : paweena.tra@mahidol.edu

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
Ph.D. in Sciences des agroressources
ห้อง: N308
โทรศัพท์: 0-2201-5237
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์ : puangpaka.ump@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม
Ph.D. in Plant Science
ห้อง : N309
โทรศัพท์ : 0-2201-5233
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : aussanee.pic@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N306/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5284
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : thaya.jenjit@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม
Ph.D. in Bioscience
ห้อง : N312
โทรศัพท์ : 0-2201-5234
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : ngarmnij.chu@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล
Ph.D. in Biological Sciences
ห้อง : N306/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sasivimon.swa@mahidol.edu

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
Ph.D. in Plant Molecular Biology
ห้อง : N315/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5241
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : nathinee.pan@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
Ph.D. in Plant Cell and Molecular Biology
ห้อง : N316A
โทรศัพท์ : 0-2201-5293
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : panida.kon@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล
Ph.D. in Genetics
ห้อง : N310
โทรศัพท์ : 0-2201-5232
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : wisuwat.son@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา สจ๊วต
Ph.D. in Biological Sciences (Ecology and Evolution)
ห้อง: N203/3
โทรศัพท์: +66 2 2015232
โทรสาร: +66 2 3547172
อีเมล์: alyssa.ste@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
Ph.D. in Biology (Understanding Evolution)
Room: N203/1
โทรศัพท์: +66 0 950050783
อีเมล์: saroj.ruc@mahidol.edu

สายสนับสนุน 4 คน

อัจฉรา เมืองครุธ
B.Sc. in Plant Pathology
ห้อง : N314 โทรศัพท์ : 0-2201-5236
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : atchara.mua@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สมบัติ ศรีวรรณงาม
B.Sc. in Biology, B.Sc. in Computer Science
ห้อง : N303 โทรศัพท์ : 0-2201-5220
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sombat.sri@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์
B.B.A. in General Management
ห้อง: N303 โทรศัพท์: 0-2201-5240
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์: chalisa.kra@mahidol.edu
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลดาวัลย์ วิภารัตนากร
B.B.A. in General Management
ห้อง: N303 โทรศัพท์: 0-2201-5232
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์: ladawan.vip@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ