บุคลากร

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผศ. ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
Ph.D. in Biotechnology
ห้อง: N316B
โทรศัพท์: 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : unchera.vib@mahidol.edu

รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม
Ph.D. in Biological Science
ห้อง : N203/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5384
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : paweena.tra@mahidol.edu
รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N307
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : kanchit.tha@mahidol.ac.th
รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
Ph.D. in Sciences des agroressources
ห้อง: N308
โทรศัพท์: 0-2201-5237
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์ : puangpaka.ump@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม
Ph.D. in Plant Science
ห้อง : N309
โทรศัพท์ : 0-2201-5233
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : aussanee.pic@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N306/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5284
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : thaya.jenjit@gmail.com
ผศ. ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม
Ph.D. in Bioscience
ห้อง : N312
โทรศัพท์ : 0-2201-5234
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : ngarmnij.chu@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล
Ph.D. in Biological Sciences
ห้อง : N306/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sasivimon.swa@mahidol.edu
รศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
Ph.D. in Plant Molecular Biology
ห้อง : N315/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : nathinee.pan@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
Ph.D. in Plant Cell and Molecular Biology
ห้อง : N316A
โทรศัพท์ : 0-2201-5293
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : panida.kon@mahidol.edu
ผศ. ดร. วิษุวัต สงนวล
Ph.D. in Genetics
ห้อง : N310
โทรศัพท์ : 0-2201-5232
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : wisuwat.son@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. อลิสา สจ๊วต
Ph.D. in Biological Sciences (Ecology and Evolution)
ห้อง: N203/2
โทรศัพท์: +66 2 2015232
โทรสาร: +66 2 3547172
อีเมล์: alyssa.ste@mahidol.edu
อ. ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
Ph.D. in Biology (Understanding Evolution)
Room: N203/3
โทรศัพท์: +66 0 950050783
อีเมล์: saroj.ruc@mahidol.edu

Supporting Staffs


คุณอัจฉรา เมืองครุธ
B.Sc. in Plant Pathology
ห้อง : N314
โทรศัพท์ : 0-2201-5236
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : atchara.mua@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ ศรีวรรณงาม
B.Sc. in Biology, B.Sc. in Computer Science
ห้อง : N303
โทรศัพท์ : 0-2201-5220
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sombat.sri@mahidol.edu
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

คุณลดาวัลย์ วิภารัตนากร
B.B.A. in General Management
ห้อง: N303
โทรศัพท์: 0-2201-5232
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์: ladawan.vip@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์
B.B.A. in General Management
ห้อง: N303
โทรศัพท์: 0-2201-5240
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์: chalisa.kra@mahidol.edu
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป