ที่มา: click

นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าโอกาสเยี่ยมชมองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), University of Toyama และภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการวิจัยด้านอวกาศในสถานีอวกาศนานาติ (ISS) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ

นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(นักเรียนทุนโครงการ JSTP-SCB)

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ เป็นผู้ดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาชีววิทยาอวกาศกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), University of Toyama และบริษัท DigitalBlast, Inc. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สถานีอวกาศนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในอนาคต รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจด้านชีววิทยาอวกาศได้เปิดโลกทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงสำหรับพันธกิจด้านอวกาศของประเทศไทยต่อไป

You missed