22 มกราคม 2563 นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ ไปดูงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีและงานวิจัยอื่นๆที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ


ขอขอบคุณ ดร.รพพน พิชา และอาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ที่มาบรรยายให้นักศึกษาฟังครับ