ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3584404684930373

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “Evolution of pollination syndromes and corolla symmetry in Balsaminaceae reconstructed using phylogenetic comparative analyses” ในวารสาร Annals of Botany